Informace dle zákona

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb

1. Název ISIDA centrum s.r.o.
2. Důvod a způsob založení ISIDA centrum s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které bylo uděleno na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor zdravotnictví pod č. j. OZ579/2012/SPO/OP. Isida centrum s.r.o. poskytuje specializovanou ambulantní péči a ambulantní stacionární péči v oboru psychiatrie.
3. Organizační struktura jednatel
prokurista a hlavní asistent
ekonomický úsek
léčebný úsek
– terapeuti
– sestry
– pomocní asistenti
technický úsek
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa
4.2 Adresy pro osobní návštěvu Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa
4.3 Úřední hodiny Čtvrtek 14:00 – 16:00
4.4 Telefonní čísla 487 853 303, 725 881 486
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky www.isida.cz
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa Číslo účtu: 43-7396320247/0100
6. IČ 28730798
7. DIČ Nejsme plátci DPH
8. Dokumenty ISIDA centrum s.r.o. – viz výpis z OR  (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=40291&typ=PLATNY)
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba.
Žádost může být podána ústně nebo písemně.Žádost o informace, návrhy, podněty apod. lze podat ústně nebo písemně na adrese:
• písemně na výše uvedené adrese organizace
• ústně, tj. i telefonicky – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádost je podána dnem, kdy ji ISIDA centrum s.r.o. obdržela (dále jen ISIDA)

Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:
• označení ISIDY jakožto subjektu, kterému je určena,
• že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
• jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
• název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve ISIDA žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, ISIDA žádost odloží.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Isidy, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí Isida žadateli do 14 dnů od podání žádosti.

Isida poskytne požadovanou informaci do 30 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 15 dní. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne Isida ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části.

11.Opravné prostředky Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace

Opravný prostředek lze podat:
• písemně na výše uvedené adrese organizace
• ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, pokud opravnému prostředku nebude vyhověno, bude předložen nadřízenému orgánu, zvláštní formuláře nejsou vyžadovány.

12. Formuláře nejsou vyžadovány
13. Popisy postupů návody pro řešení příslušných životních situací Popisy životních situací lze získat na Portálu veřejné správy České republiky (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/708/place)
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).Všechny právní předpisy České republiky v aktuálním znění lze získat na Portálu veřejné správy České republiky (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/699/place)
14.2 Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací Potvrzení pro administrativní účely vydané na vlastní žádost klienta 50 kč.
15.1 Sazebník úhrad
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.
18. Informace poskytnuté na žádost